kasam

KASAM = Känsla av sammanhang.

Den amerikanskfödde sociologen Aaron Antonovsky utvecklade en teori som fokuserar på hur en människas känsla av sammanhang påverkar hennes hälsa.

Känslan av sammanhang avgör hur en individ klarar stressituationer och detta är i sin tur avgörande för det psykiska hälsotillståndet. Man fokuserar på de faktorer som orsakar och bevarar hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. 

Det handlar om MENINGSFULLHET dvs att känna att livet är värdefullt och värt att investera energi i. Även delaktighet skapar engagemang och leder till mindre motstånd mot förändring.

 HANTERBARHET handlar om att kunna möta utmaningar och att ha resurser att hantera motgångar. Om man upplever att man kan hantera livet så mår man bättre.

BEGRIPLIGHET är viktigt;  att kunna förklara vad som händer i omvärlden men även i sig själv. Att begripa sig själv underlättar i möte med andra människor.

Utifrån KASAM vill vi möta ensamkommande barn och göra dem delaktiga dels i att formulera de utmaningar de står inför i sitt nya land, men även hitta möjligheter och lösningar på dessa.

Ungdomarna kommer att få möjlighet att genom filmskapande dokumentera sin berättelser.

Filmerna ska visas för anställda inom integrationsområdet, för allmänheten via skolor och bibliotek och andra ensamkommande i Sverige.

screen-shot-2016-11-09-at-15-01-37

 

 

 

 

 

Translate »